Privacy

Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag verwijs ik u voor meer informatie naar het Privacy Reglement voor Therapeuten van de VBAG. Klik hier

Klacht

Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VBAG. De klachtenfolder vindt u hier.

Klacht en tuchtreglementen

De klacht- en tuchtreglementen van de beroepsverenigingen waar ik aangesloten ben, zijn van toepassing. Via de VBAG ben ik aangesloten bij Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en bij Stichting Zorggeschil.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij. Zie www.tcz.nu voor de procedure.

Cookies

Deze website plaatst geen cookies.